PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. április 13., hétfő

2015. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2015. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében
A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM, illetve Támogató) szakmai kötelezettségvállalóként a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. §-ban meghatározott egyes feladatok ellátására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának érdekében; a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak, és a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasításnak megfelelően; összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Civil tv.) az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek (a továbbiakban: Pályázó/Támogatott) számára nyilvános Pályázati Felhívását.

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a jelen felhívás 1. pontja szerinti támogatási keretösszeget –a felhívás külön módosítása nélkül– megváltoztassa.
1. A pályázat forrása
A pályázat forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XII. Fejezet (Földművelésügyi Minisztérium) 20/2/14 jogcímcsoport szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat 2015. évi keretösszegéből a pályázat céljára rendelkezésre álló forrás: 70 000 000 Ft. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy kormányzati intézkedés esetén a keretösszegen módosítson.
2. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, alapszabály / alapító okirat szerinti tevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (valamint a Civil tv. 4. § (3) szerint a szövetség) kaphat, amely 2014. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, 2013. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozta, saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására, és a Pályázó a pályázat benyújtásakor a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik (a határozat 2014. május 31. utáni); vagy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét bizonyítottan benyújtotta 2014. május 31-ig beérkezően, és legkésőbb a pályázat beszámolási határidejéig megküldi a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló határozatot. Ez utóbbi esetben a Pályázó vállalja annak kockázatát, hogy ha a nyilvántartásba vétel a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a Támogató részére visszafizetni.
Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, közalapítvány, gazdasági társaság, köztestület nem pályázhat, illetve azok a szervezetek sem, melyek 2014. május 31-ig nem nyújtották be a Civil tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartás iránti kérelmüket az illetékes törvényszékhez.
Minden Pályázó csak önállóan adhat be pályázatot. Egy Pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot adhat be. Amennyiben többet nyújt be, az elsőként beküldött pályázatot tekinti az FM érvényesnek.

3. A támogatási célA Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.
Egy pályázaton belül egy célkitűzést kell megjelölni (több is teljesíthető, az NKP szerinti relevanciát a megjelölt összes célterületekre vizsgálja a Támogató).
A papírtakarékosság érdekében kérem, a felhívást lehetőleg ne nyomtassa, vagy legfeljebb egyszer, kétoldalas nyomtatásban! 2 / 8
Egy pályázatban legfeljebb három eltérő tevékenységtípust (pl. tanácsadás, élőhelyvédelem, kampány) lehet tervezni. A tevékenységekről ld. a Pályázati Adatlap 5.2. szakaszát is. Minden tevékenység támogatható, kivéve, amit a következő, 4. fejezet kizár.
4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az NKP céljaihoz, az Áht. és az Ávr. előírásaihoz, a pályázati felhívás dokumentációjában szereplő követelményekhez nem illeszkedő, vagy azokat nem teljesítő pályázat, különösen:
a) amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, hat naptári éven belül a jelen pályázat (támogatási jogcím) jogelődjétől juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerződés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; vagy
b) amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be; vagy
c) amely nem illeszkedik az NKP stratégiai céljai egyikéhez sem, vagy azok bármelyikével ellentétes; vagy
d) amelynek pályázati adatlapja a befogadást, vagy a tartalmi értékelést megakadályozó módon hiányos, vagy pályázata nem tartalmazza a kötelező mellékleteket; vagy
e) amely nem tartalmaz a tervezett tevékenységeihez részletes, költségtípusokra, egységárakra és egyéb részletekre is kiterjedő költségvetést; vagy
f) amely pályázat támogatási igénye kisebb 500.000 Ft-nál, vagy támogatható költsége kisebb 500.000 Ft-nál; vagy
g) amelyet késve nyújtottak be.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; vagy
i) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
j) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
k) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; vagy
l) jogszabályban vagy a pályázati felhívásban vagy a pályázati adatlapban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; vagy
m) az Ávr. 82. § alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak valamint nem felel meg az Áht. 41. § (6) bek. alapján az átláthatóság követelménynek; vagy
n) amely szervezet az Áht. 50. § (3) bek. hatálya alá esik.
Különösen nem támogatható projekt elemek és tevékenységek:
o) más forrásból is támogatott tevékenység és projektelem – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében;
p) üzleti vagy kereskedelmi célú (ide értve a turisztikai célt is) tevékenység;
q) formális oktatás (pl.: közoktatási, szakképzési vagy felsőoktatási alaptevékenység, akkreditált pedagógusképzés; lásd: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=191), valamint munkahelyi képzés;
r) tudományos szaklapok, tudományos szakkönyvek és tudományos szakkiadványok létrehozása, terjesztése;
s) kizárólag kutatási és/vagy fejlesztési; település- vagy intézményszépítési; virágosítási, fásítási és/vagy parkosítási; hulladékgyűjtő edényzet beszerzési és/vagy karbantartási; táboroztató; élőhely fenntartási; élőhely fejlesztési; közösségfejlesztési; szervezetfejlesztési; 1% gyűjtési célú pályázat (támogatható azonban a felsoroltak kombinációja bármely nem felsorolt, de az NKP céljaihoz szükséges tevékenységgel);
t) nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenység;
u) politikai tartalmú tevékenység.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy amennyiben a támogatott pályázat megvalósítása során, vagy a zárójelentés utóellenőrzésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a megvalósított projekt a fenti kizáró okok közül bármelyik esetet mutatja, a Támogató a jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett az Ávr. 96. §-ában foglaltak alapján jogosult a támogatási szerződéstől elállni, valamint a Támogatott köteles a Támogató írásbeli felszólítása alapján a támogatás összegét kamattal növelt összeggel 30 naptári napon belül a Támogató részére visszafizetni.
A papírtakarékosság érdekében kérem, a felhívást lehetőleg ne nyomtassa, vagy legfeljebb egyszer, kétoldalas nyomtatásban! 3 / 8
5. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A befejezési határidőt követően benyújtott zárójelentés a teljes támogatásról szól (ld. 16. fejezet).
A támogatás az Ávr. 87. § (1a) bek. a) pontja szerinti működési célú, tehát finanszírozási módja egyösszegű előleg finanszírozás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási összeg 100%-át a Támogatási Szerződés aláírását követő 45 naptári napon belül folyósítja a Támogató. Támogatható az a tevékenység is, amelyet a kedvezményezett a pályázat beadási határidejét követő napon, a támogatási szerződés létrejöttéig, saját kockázatára megkezdett. A támogatott tevékenységnek a támogatás számlára érkezésétől számított három hónapon belül meg kell kezdődnie, és legkésőbb 2016. május 31-ig le kell zárulnia.
6. Az igényelhető támogatás mértéke
A támogatási igény nem lehet kisebb 500.000 Ft-nál, továbbá 500.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Ha a Pályázó szervezet elfogadott 2013. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet
• összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 800.000 Ft támogatásra pályázhat, míg ha
• összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 40%-ának megfelelő összegű, de 3 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ávr. 83. §-a értelmében a Zöld Forrás támogatás összege saját forrásként nem vehető figyelembe a magyar államháztartás alrendszeréből származó más támogatás esetén.
7. Pályázati díj
A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.
8. A pályázatok benyújtása
Jelen pályázati felhívás teljes dokumentációja a Földművelésügyi Minisztérium hivatalos weboldaláról (http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse ) tölthető le.
A pályázati felhívással kapcsolatban az FM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya látja el az ügyfélszolgálati tevékenységet. Az ügyfélszolgálatnak nincs lehetősége projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást, az adatlapban megadott útmutatásokat, és a beszámoló összeállításához kiadott útmutatót! Javasolt a Civil küldöttek tanácsai című dokumentum elolvasása is (elérhető a Greenfo internetes oldalon: http://greenfo.hu/ ).
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1055 Budapest, Kossuth tér 11. Tel: (1) 795-2530, e-mail: zoldforras@fm.gov.hu
A Projekt Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumok és elektronikus adathordozó csatolásával kell benyújtani. A pályázatot minden oldalán a képviseletre jogosult személy által cégszerűen aláírva, egy példányban, egy példány elektronikus melléklettel ellátva, postai úton kell benyújtani. Az elektronikus melléklet tartalmazza a papíralapú változat tartalmával – az aláírást kivéve – mindenben megegyező elektronikus Pályázati Adatlapot (Excel file-t) és összes mellékletét, a Pályázati Adatlap 8. fejezetében jelölt formában. Az adathordozó (CD vagy DVD) burkolatán szerepeljen a képviseletre jogosult személy aláírása. A könyvelt postai küldeményt a Földművelésügyi Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre kell postázni, a borítékon feltüntetve: „Zöld Forrás 2015 pályázat”. A papíralapú és az elektronikus változat megegyezőségéért a benyújtó felel, eltérés esetén a papíralapú változat tekintendő érvényesnek.
A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2015. március 31. 
A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2015. április 30. 24:00 óra.
A pályázati kiírás, mellékletekkel innen tölthető le:
www.kormany.hu/download/2/fb/40000/Z%C3%B6ld%20Forr%C3%A1s%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.zip#!DocumentBrowse

A cikk forrása: http://palyazatfigyelo.info/2015/04/11/zold-forras-palyazati-felhivas-2015.php