PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 22., szombat

Anyagi és természetbeni támogatások, egyéb pénzek melyeket a gyermeked megkaphat!

Anyagi és természetbeni támogatások, egyéb pénzek melyeket a gyermeked megkaphat!

Állami támogatások a gyermekek neveléséhez, iskoláztatásához. A gyermekek, tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak visszatartása
Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan költségei mellett szólni kell, azokról az egyszeri vagy rendszeres természetbeli és pénzbeli juttatásokról, amelyekkel az állam járul hozzá a családok iskoláztatási költségeihez. A támogatások és juttatások listája lentebb található!

családoknak-pénz


Az állami támogatásokat közvetlenül a kincstáron keresztül vagy a helyi (települési önkormányzatok és az iskolák által kell eljuttatni a szülőkhöz és a gyermekekhez (ha egyáltalán eljut hozzájuk).

A széles körű állami gondoskodás
nem csak a rászorulókat segíti, hanem a család jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül is jár az óvodába, iskolába járó gyermekek után.
Felméréseink szerint az állami támogatások egy része nem jut el az érdekelt szülőkhöz és gyermekeikhez, benn marad az állami büdzsében vagy az iskolafenntartó költségvetésében.
Elvárható a törvényhozóktól, ha már megszavazták a központi és helyi támogatásokat, akkor biztosítsák azok eljuttatását a felhasználókhoz, hogy a kifizetők ne spóroljanak a gyermekeinken.
Ne ítéljék el azokat, akik rászorulnak a támogatásokra, és sorban állnak a különböző támogatásokért.
Minden fillér, ami nem kerül kifizetésre a gyermekek életnívóját csökkenti!
Mért nem jutnak el a tanulói juttatások a jogosultakhoz?
Elsősorban a tájékoztatás hiánya miatt (információ visszatartása), másodsorban a juttatások elérésének szándékos nehezítése miatt.
A támogatások elosztására kötelezettek nem tesznek meg mindent azért, hogy a szülők és a tanulók hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek alapján kérhetik, vagy kezdeményezhetik a részükre biztosított juttatásokat, ezért milliárdos összegek maradnak az államkasszában.
Az önkormányzatok adminisztratív intézkedésekkel és arrogáns hivatali magatartással nehezítik meg a támogatásokhoz való hozzáférést, és a jogosultak által fel nem vett összegeket más célra használják fel.
A gyermekek, tanulók természetbeni és pénzbeli juttatásainak listája
Ingyenes tankönyvellátás
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, továbbá vagyoni és jövedelmi helyzetüktõl függetlenül, aki három- vagy többgyermekes családban él, tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult. A támogatáshoz igénylõlapot küld az iskola.
További tankönyvtámogatás
Az ingyenességre jogosultakon túl az iskola – hirdetmény útján, az abban megfogalmazott feltételek szerint – további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Elõnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy fõre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges.
Az iskola az ingyenességre jogosultak megfelelő igényeinek kielégítését követően a benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el.
A támogatáshoz igénylő lapot küld az iskola
A tankönyvtámogatásból kimaradt rászorulók támogatása
A tankönyvpiacról szóló törvény értelmében az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.
Ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátás
Törvény értelmében a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
Kérelmezni kell az iskolában. Ne szégyelljék!
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés
Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó kap a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez
Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ bölcsõdés, óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, a fogyatékos gyermekek számára gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani
A 8-13 évfolyamokra járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után és a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kell biztosítani.
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
Munkáltatói iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatást a munkáltató, a bér kifizetõje a közoktatásban részt vevõ gyermek, tanuló számára adja a családok támogatásáról szóló törvény, alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülõ vagy a vele közös háztartásban élõ házastárs útján.
Iskolatej, óvodatej
A tejfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a hazai tej és tejtermék fogyasztási szint hosszú távon történő növekedésének elősegítése és az ifjúság táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása érdekében iskolatej programot hirdet.
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésre támogatást nyújt az oktatási intézményekben a tanulók bizonyos tejtermékekkel való ellátásához.
Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás
Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításban részesül, de a szülők többsége nem tud róla! Ehhez a biztosításhoz nem kell semmilyen szerzõdést kötni, csak a sajnálatos esemény bekövetkezése után kell a biztosítóhoz fordulni! A biztosítás az iskolán kívüli, háztartási, közlekedési, szünidei, stb. balesetekre is érvényes.
Ha az iskola mégis akar valamilyen tanulói balesetbiztosítást kötni, akkor a tanulónak két biztosítása lesz. Bõvebb információ itt található!
Felelõsségbiztosítás
A szakképzésben részt vevõ tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelõsségbiztosítást kötni. Nem szándékos tanulói károkozás esetén – pl. elront egy gépet vagy eltör egy szerszámot – a biztosító megtéríti az okozott kárt.
Munkaruha, tisztálkodási eszköz, egyéni védõfelszerelés biztosítása
A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások közé tartozik az szakképzési évfolyamokon a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz. az iskolai tanműhelyben is.
Szakiskolai ösztöndíj
A közoktatási intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevõ, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj adható. A tanulmányi eredménytõl és a hiányzások számától függõ ösztöndíj mértéke havi 10-30 ezer forintig terjedhet.
Utazási költség megtérítése
Meg kell téríteni a korai fejlesztést és gondozást nyújtó, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását végző, valamint a fejlesztő felkészítést biztosító intézmény eléréséhez szükséges helyközi utazás költségeit, a gyermeknek, tanulónak és kísérőjének.
A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat megtéríti a kötelezõ felvételt biztosító óvodába, illetve a kötelezõ felvételt biztosító iskolába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérõ személyrõl a gyermek, tanuló részére, ha az óvoda, iskola a településen kívül található, és az óvodába, iskolába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja.
Pénzbeli juttatások a tanulószerzõdéses tanulóknak
A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.
A tanulószerzõdés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a szakképzési évfolyam elsõ félévében – függetlenül az elméleti, illetõleg a gyakorlati képzési napok számától – a hónap elsõ napján érvényes kötelezõ havi legkisebb munkabér (minimálbér) legalább húsz százaléka. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló tanulmányi elõmenetelének és szorgalmának figyelembevételével – emelni kell. A pénzbeli juttatás legfeljebb a minimálbér ötven százaléka lehet.
A tanulószerződés alapján a pénzbeli juttatás a tanulót – az oktatási szünet időtartama alatt is – megilleti.
Természetbeni juttatások a gyakorlati képzésben
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – a külön jogszabály rendelkezései szerint – kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés illeti meg.
Pénzbeli juttatás a nyári szakmai gyakorlaton levõ tanulóknak
A szakképzésben tanulószerzõdés nélkül részt vevõ tanulót a természetbeni juttatásokon kívül az összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartamára díjazás illeti meg. A díjazás összegéről a szakképző iskola és a gyakorlati képzést szervező állapodik meg.
Juttatás a hiány-szakképesítéseket tanulóknak
Ha a tanuló a szakképzésben tanulószerzõdés alapján vesz részt, a pénzbeli juttatáson felül – adóterhet nem viselõ járandóságként – havonta a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) húsz százalékának megfelelõ mértékû kiegészítõ pénzbeli juttatás illeti meg, amennyiben olyan szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt, amelyben a nemzetgazdaság igényeinek megfelelõ szakképzett munkaerõ nehezen biztosítható.
Nevelési iskoláztatási támogatás (családi pótlék)
A családi pótlék a gyermek születésétől a 20 éves koráig jár. A tanköteles tanulók számára folyamatosan folyósítják az ellátást, nem kell évenként igényelni. Azok a már nem tanköteles (18 év felüli) tanulók, akik közoktatási intézménybe járnak, csak akkor kapnak iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), ha az erre rendszeresített nyomtatványon igénylik. A családi pótlék bármikor igényelhetõ, de az ellátás visszamenõleg csak 2 hónapra jár, ezért azonnal töltsék ki az igénylõlapot és küldjék el a kifizetõhelyre. Bõvebb információ itt található!
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az ingyenes étkeztetésre, az ingyenes tankönyvellátásra, pénzbeli támogatásra és más jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre.
A települési önkormányzat jegyzõje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 130- 140%-át
Igényelni kell az önkormányzatnál.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat képviselõ-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg.
Óvodáztatási támogatás
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít, vagy természetbeni támogatás nyújt.
Út a szakmához ösztöndíj pályázat
Út a szakmához program célja a hiányszakmát oktató szakiskolával tanulói jogviszonyban álló, tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között. A tanulók havi 4.000 Ft összegû ösztöndíjban részesülhetnek.
Forrás : www.mszoe.hu