PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 12., szerda

Havi 46 ezer forintos támogatás családosoknak és egyedülállóknak is!

Havi 46 ezer forintos támogatás családosoknak és egyedülállóknak is!

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
Joghely: Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/20006. (III.27.) Korm. rendelet
Az ellátás típusa: Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Leírás: A JÁRÁSI HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.


Aktív korúak ellátása lehet:

a) EGÉSZSÉKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
EGÉSZSÉKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:
a) JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) 92 %-a, jelenleg 26.220 Ft,
b) JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete,
c) CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. ( A pontos fogalom meghatározásokat lásd a Megjegyzés rovatban.) 
AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS LEGMAGASABB ÖSSZEGE 2015 január 1-jétől:
a) 46.662 Ft,
b) 23.862 Ft,
abban az esetben, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg az alábbiak szerint: AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT.

Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.
Az ellátásra jogosultak: Hátrányos munkaerőpiaci helyzetű személyek
A jogosultság feltétele:

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA, EZEN BELÜL EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY AKI AZ ALÁBBI FELTÉTELEK VALAMELYIKÉNEK MEGFELEL ÉS JÖVEDELME, ILLETVE CSALÁDJÁBAN AZ EGY FOGYASZTÁSI EGYSÉGRE JUTÓ JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 90 %-ÁT (ez az összeg 2015-ben 25.650 Ft ), ÉS KERESŐTEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTAT:

I ) EGÉSZSÉGKÁROSODOTT
:
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket,vagy b) vakok személyi járadékában illetve fogyatékossági támogatásban részesül ).

II.) 14 ÉVEN ALULI KISKORÚ GYERMEKET NEVEL

feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, ÉS AKINEK ESETÉBEN
a) az álláskeresési támogatásfolyósítási időtartama lejárt;
b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot;
c) AKI az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött;
d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt ÉS KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKI
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
b) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;
c) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig;
d) az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik;
e) katonai szolgálatot teljesít;
f) köznevelési, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat;
g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;
h) képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül;
i) felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK a) akinél a fentiekben az a)-g) pontban felsoroltak valamelyike az aktív korúak ellátására való jogosultságának időtartama alatt bekövetkezett;
b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;
c) aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 91. napjától;
d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította;

Folyósítás:

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁST UTÓLAG, MINDEN HÓNAP 5-ÉIG, A DECEMBER HAVI ELLÁTÁST DECEMBER 30-ÁIG KELL FOLYÓSÍTANI. HA A TÁMOGATÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja, majd a jogosultságot megszüntetni. Az új lakcímen az ellátást kérelmezni kell.
Ha a kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani. HA AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ LEGKISEBB ÖSSZEGE VÁLTOZIK (2015. január 1-én nem változott), az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL HA A JOGOSULT
a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában;
b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt;
c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

Az igény benyújtásának helye(i): A kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi központ, Lakcím szerint illetékes járási (budapesti kerületi) hivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak