PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 23., vasárnap

Óvodába járási kötelezettség 2015. – így változott a törvény

Óvodába járási kötelezettség 2015. – így változott a törvény

Törvény értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


A jegyző
az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. . [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés]

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését! [Nkt. 72. § (1) b)]


Figyelem!


Tehát minden három, négy és öt éves gyermeket, aki eddig nem járt óvodába, be kell íratni valamilyen működési engedéllyel rendelkező törvényesen alapított és nyilvántartott óvodába.
Fontos tudni azt is, hogy a kötelező óvodába járás és az azzal kapcsolatos előírások azokra a 3, 4 és 5 éves idősebb gyermekekre is vonatkoznak, akik már jelenleg is óvodába járnak. (5 éves kortól eddig is kötelező volt az „óvodába járás”!)

Tehát nem „felmenőrendszerben” kerül bevezetésre az „óvodakötelezettség intézménye, hanem 2015. szeptember 1-től egyszerre minden érintett korosztályra érvényesen.

Központi tájékoztatás a kötelező beiratkozásról
Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az óvodai beiratkozásról itt található bővebb tájékoztatatás!
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. [20/2012. EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés]

Fel lehet venni óvodába azt a kisgyermeket is, aki augusztus 31. után tölti be a 3. életévét!
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]

Figyelem!
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Értelmezésünk szerint óvoda köteles felvenni minden körzetében lakó gyermeket, aki augusztus 31. és a következő év március 1. között a betölti a 3. életévét, ha van elég férőhely az adott óvodában.
Ha a gyermek március 1. után tölti be a 3. életévét, akkor csak a következő nevelési évben jogosult az óvodába járásra. (Akkor már kötelező számára az óvodába járás.)
Szabad óvodaválasztás joga
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. [Nkt. 72. § (2)]
A szülő nem köteles a beíratni gyermekét az települési önkormányzat által kijelölt körzeti óvodába.
A szülő joga, hogy egyházi, magán vagy alapítványi óvodába járassa gyermekét, vagy más települési önkormányzat fenntartójához nyújtson be felvételi kérelmet.
http://www.mszoe.hu/