PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 2., szerda

Nem Lesz 13. Havi Családi Pótlék 2015-ben – ITT A HIVATALOS VÁLASZ …. OSSZÁTOK

Nem Lesz 13. Havi Családi Pótlék 2015-ben – ITT A HIVATALOS VÁLASZ …. OSSZÁTOK

Az Ember Erőforrások Minisztériumát kérdeztük e-mailben ma. Több oldalon indult a híresztelés az elmúlt hetekben a 13.ik havi családi pótlék ügyében, a kormány mai hivatalos álláspontja szerint nem lesz ilyen ellátás, a hír hamis azaz HOAX amit lájkgyűjtő oldalak generáltak.


TEHÁT 13.-IK HAVI CSALÁDI PÓTLÉK NINCS ÉS NEM LESZ …. SAJNOS!

SIMA CSALÁDI PÓTLÉK VAN AZ ALÁBBI FELTÉTELEK SZERINT :
Családi pótlékra jogosult:
(a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték (net.jogtar.hu/gyvt – 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §.(1) bekezdés)
aa) a még nem tanköteles
ab) tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles, (tanköteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezése értelmében az a gyermek, akit az iskola igazgatója tankötelesnek nyilvánított)
ac) az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai (a továbbiakban együtt: közoktatási intézmény[2][3]) tanulmányokat folytató saját háztartásában[4] nevelt gyermekre tekintettel.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig – de legfeljebb a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig – jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták.
(b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, amennyiben az aa)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;
(c) a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.
(d) a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak.
(e) a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, amennyiben az ab)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Ha a 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával a házasságról, a családról és a gyámságról szóló www.allamkincstar.gov.hu/file/csaladtamogatas/csaladtegyeb/csaladi potlek/1952 IV tv.pdf 1952. évi IV. törvény 77. §-ának (2) bekezdése szerint nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a kiskorú szülőnek kell megállapítani és folyósítani. Ebben az esetben a családtámogatási ellátást a kiskorú szülő által benyújtott igény alapján kell megállapítani és folyósítani.
Családi pótlékra jogosult saját jogán
(a) a fenti d) pontban megjelölt személy,
(b) a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét,
- akinek mindkét szülője elhunyt,
- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
- aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.
- ha a fenti e) pont alapján a családi pótlék a nagykorúságát megelőzően is a részére került folyósításra,
- aki a szülővel nem él egy háztartásban.

Az igényléshez szükséges dokumentumok
Az igénylő személyazonosító igazolványa és nyilvántartó kártyája
A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
Az igénylő és a gyermek(ek) taj-kártyája
Ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján k
A családi pótlékra vonatkozó igényt az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az 1. számú pótlapot.
iadott orvosi igazolást is be kell nyújtani.
Az egyedülállóságot[5] igazoló okiratot.
Ha az igénylő a nevelésbe vett gyermeket saját háztartásában nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként gondozza, csatolnia kell a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős határozatát.
Amennyiben az igénylő gyám, a gyámhivatalnak a gyám kirendeléséről szóló jogerős határozatát.
Ha az igénylő már egy vagy több gyermek után részesül családi pótlékban és a gyermekek számában változás áll be, akkor ezt a „Bejelentés gyermekszám változásról” című formanyomtatványon kell közölni.