PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 7., hétfő

Szülők figyelem – ezt feltétlenül tudni kell a tantárgyválasztásról!

Szülők figyelem – ezt feltétlenül tudni kell a tantárgyválasztásról!

Újabb tanévkezdési probléma a TANTÁRGYVÁLASZTÁS
A tanuló joga különösen, hogy évente válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül


Sok iskolában arra kényszerítik a tanulót, hogy az előző tanévben választott tantárgyat válassza, akkor is ha azt nem akarja tovább tanulni!

A tanuló joga különösen,
hogy évente válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 46. § (6) bekezdés]
Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is.
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet
- kötelező,
- kötelezően választandó és
- szabadon választható tanítási óra.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát,
A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.
Az iskola helyi tanterve határozza meg továbbá a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait. [20/2012. EMMIr. 7§ (1)]
A tantárgyválasztás szabályai
– Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni.
Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell.
Figyelem!
Ha az iskola nem tájékoztatja a szülőt írásban, akkor a tanuló nem köteles részt venni a szabadon választható foglalkozáson, vagyis nem osztályozható és a hiányzását nem kell igazolni Az írásbeli tájékoztatás az iskolának bizonyítani kell.
– A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Figyelem!
Ha az iskola nem tudja felmutatni a szülő jognyilatkozatát, akkor a jognyilatkozat hiányában a tanuló bármikor abbahagyhatja a szabadon választott tantárgy tanulását.
– Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. [20/2012. EMMI rendelet 14. §]
Figyelem!
A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket az iskola házirendje állapítja meg. Nézzék meg, ha egyáltalán benne van.
A tanulók tájékoztatása a választható tantárgyakról
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. [20/2012. EMMI rendelet 15. § (1)]
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is.
Figyelem!
A tájékoztató közzé tételének és/vagy a vélemény beszerzésének elmulasztása súlyos jogszabálysértés!
A tantárgy választás bejelentése és lemondása
A tanuló május 20-áig jelentheti be írásban a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.
A tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek május 20-áig írásban kell bejelentenie azt is, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán.
Példa a egy kötelezően választandó tantárgy választásra
Az állami iskola 1–8. évfolyamán az „erkölcstan óra” vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett „hit- és erkölcstan óra” a kötelező tanórai foglalkozások része.
Ha a szülő és a tanuló úgy dönt, hogy a következő tanévben a hit és erkölcstan óra helyett inkább az iskolai erkölcstan órán kíván rész venni (vagy fordítva), akkor május 20-áig kell bejelentenie az iskola igazgatójánál.
Tantárgyválasztás módosítása tanév közben
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. [20/2012. EMMI rendelet 15. § (3)]
Figyelem!
Ha a szülők fentebb leírtakat megismerve megkövetelik az iskolától a tantárgyválasztással kapcsolatos előírások betartását – határidők közzétételét, írásos tájékoztatást, szülői nyilatkozat beszerzését, az iskolaszék véleményét, stb. -, akkor már nagy lépést tettek előre a társadalmi ellenőrzése területén!
Sajtószóvivő: Keszei Sándor
Forrás : mszoe.hu