PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. december 3., csütörtök

Keressük az ország legszuperebb nagymamáját! – Pályázat

Keressük az ország legszuperebb nagymamáját! – Pályázat

Groupama Biztosító – Keressük az ország legszuperebb nagymamáját! – Pályázat
Játékszabályzat
1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE


A “Keressük az ország legszuperebb nagymamáját!” pályázat (“Pályázat”) szervezője a Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C, cégjegyzékszám: 01-10-041071, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán) (“Szervező”).
A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Café PR Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5. cégjegyzékszáma: 01-09-695849, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán) (“Lebonyolító”) látja el.

2. A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1
A Pályázaton kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító vagy személyazonosításra alkalmas egyéb igazolvánnyal rendelkező, 6. életévét betöltött, magyar állampolgárságú személyek (unokák) vehetnek részt (“Pályázó”). A 18. életévét be nem töltött Pályázók esetében a Pályázaton történő részvételhez törvényes képviselőjük aláírt hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A Pályázaton történő részvételhez a Pályázóknak a 4. pontban leírtaknak megfelelő pályaműveket (“Pályamű”) kell hiánytalanul beküldeniük a jelen szabályzat 3. pontjában meghatározott időtartamon belül a szupernagyi@cafepr.hu e-mail címre, szükséges továbbá a valós adatokkal kitöltött hozzájárulási nyilatkozat egyidejű beküldése is a 4.2. pontban írtak szerint. A Pályamű beküldésére kizárólag e-mail útján van lehetőség, egyéb módon beérkezett Pályaműveket a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.

2.2 Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Pályázó harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait, illetve közérdeket, közerkölcsöt vagy a Szervező érdekeit sértő Pályaművet küld el, jogosult a Pályázó kizárására és a Pályamű azonnali törlésére. A Pályamű beküldésével a Pályázó egyúttal kijelenti, hogy a Pályamű részét képező fotón szereplő, illetve indokolásban említett személyek a Pályamű beküldéséhez és a jelen szabályzatban írtak szerinti felhasználásához előzetesen megfelelően hozzájárultak. A beküldött Pályaműért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályaművel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

2.3 Egy Pályázó a pályázat időtartama alatt 1 Pályamű beküldésére jogosult.

2.4 A jelen szabályzatban nem szabályozott, pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Szervező döntése az irányadó.

2.5 A Pályázók a hozzájárulási nyilatkozatban, ill. a Pályamű beküldésekor megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályaműveket tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját, valós adataik megadásával küldenek be a Pályázatra. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból. A Pályaműveket a szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Pályázat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a részvételből kizárhatja.

2.7
A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8 A Pályázaton sem Pályázóként sem törvényes képviselőként, sem ’Szupernagyi’ jelöltként nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A Pályázat 2015. november 24. napjától – 2015. december 14. napjáig tart.
A Pályamű beküldésének határideje: 2015. november 24-én 08:00 órától 2015. december 6-án 24:00 óráig.
4. A PÁLYÁZAT MENETE
4.1 A Pályázat keretében a Pályázóknak egy fotót kell beküldeniük egy rövid szöveges indokolással, amelyben leírják, hogy miért az ő nagymamájuk a legszuperebb nagymama Magyarországon, valamint meg kell adniuk a következő adataikat: név, születési hely és idő, e-mail cím, lakcím, telefonszám. A Pályaműveket a 2.1. pontban megadott e-mail címre kell beküldeniük. A fotón szerepelnie kell az indokolásban bemutatott nagymamának.

4.2 A Pályázó csak abban az esetben vehet részt a Pályázaton, ha az alább ismertetett Hozzájáruló nyilatkozatot is mellékeli a Pályázatra küldött fotó mellett az e-mailben.
A 18. életévét be nem töltött Pályázó csak abban az esetben vehet részt a Pályázaton, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozatot a Pályázatra való felhívással együtt tesszük közzé a Groupama Biztosító Facebook rajongói oldalon.
A kitöltött – és ha szükséges a törvényes képviselő által is – aláírt nyilatkozatot a 2.1. pontban megadott e-mail címre kell beküldeni elektronikus formában (scannelve vagy lefotózva) a Pályaművel együtt. Nyilatkozat hiányában a Pályamű érvénytelennek tekintendő.
Amennyiben a Pályázó a hozzájárulást elmulasztja beküldeni, a Szervező felhívására nem tudja igazolni, illetve kiskorú Pályázó esetében a törvényes képviselő később úgy nyilatkozik, hogy a Pályázatban történő részvételhez nem járult hozzá, a Szervező a Pályázót kizárja a Pályázatból, és a Pályaművét a megadott adataival együtt haladéktalanul törli.

4.3. Pályázati kategóriák és technikai paraméterek:
1. Egy fotó (ne haladja meg az 5 MB nagyságot, fájlkiterjesztése legyen JPG VAGY PNG) és
2. egy rövid indokolás (max. 1000 karakter DOC, DOCX, PDF vagy RTF formátumban vagy folyószövegként e-mail testben beküldve, vagy fotóként JPG vagy PNG formátumban)
3. Pályázó adatai a 4.1 pont szerint,
4. a Pályázó hozzájáruló nyilatkozata a 4.2 szerint.
5. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, A NYEREMÉNY

5.1 A beérkezett Pályaműveket zsűri értékeli, melynek tagjai Farkasházi Réka (blogger), Halász Judit (énekesnő), Baranyi László (Szervező), Nagy Adrienn (Szervező), Hirmann-né Czakói Andrea (Szervező), Dobos Anikó (Lebonyolító). A zsűri 2015. december 14. napján 1 (egy) darab nyertes Pályaművet választ. A zsűri az alkotások minőségét és tartalmát pontozással (1-10) értékeli az általa meghatározott szubjektív szempontok szerint (kreativitás, kép, érvelés és érzelmi faktor), melynek keretében vizsgálja, hogy az adott tartalom mennyire felelt meg a kiírásnak. A nyeremény odaítélése a zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

5.2 A Szervező a nyertes Pályaművet és a nyertest (teljes név, város, életkor feltüntetésével) a Groupama Biztosító Facebook rajongói oldalon közzéteszi. Az eredményhirdetés időpontja: 2015. december 14. napján 14 óra 00 perckor. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázó teljes neve, lakóhelye (a város megjelölésével) és életkora jelenik meg, amelyhez valamennyi Pályázó a Pályamű beküldésével kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.3
A Pályázat keretében összesen 1 nyeremény kerül átadásra, amely egy 60.000 Ft értékű, két főre és két éjszakára szóló wellness hétvége a Ramada AURORA Hotel & Resort Lake Balaton szállodába (cím: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.), mely 2016. január 3-tól április 9-ig vehető igénybe a nyertes által választott időpontban (hétvégén) (“Nyeremény”).
A Szervező a Nyeremény megváltoztatásának jogát fenntartja.

5.4 Amennyiben a nyertes Pályamű a jelen szabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Pályázó az 5.5. és 5.6 pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szervező új nyertest választ.

5.5 A Nyeremény visszautasítható. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.6 A Lebonyolító a nyertest legkésőbb a Pályázat eredményének kihirdetését követő 5 munkanapon belül értesíti a Pályamű beküldésekor megadott e-mail címen (“Értesítés”). A nyertes Pályázó köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint pontosan megjelölni azt a magyarországi címet, amelyre a nyereményhez tartozó kuponkézbesítését kéri, valamint a szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) megadni, ellenkező esetben a nyertes Pályázó Pályaműve kizárásra kerül, és Szervező új nyertest hirdet, aki a következő legtöbb pontszámot elért Pályázó. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Pályázót a Pályamű beküldésekor megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Pályázó az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, és a Szervező jogosult új nyertest hirdetni – aki a következő legtöbb pontszámot elért Pályázó – és a nyereményt neki átadni.

5.7 A Nyereményhez tartozó kupont a Szervező postán juttatja el a nyertesnek a Pályázó által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményét nem veszi át, a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető, a nyeremény átvételére további 10 napon belül személyesen van lehetőség a Lebonyolító székhelyén: 1037. Budapest Seregély u. 3.-5. címen, hétköznapokon 09:00-18:00 óra között, előzetes időpont egyeztetést követően. A Szervezőnek és Lebonyolítónak ezen határidő leteltét követően nem áll módjában újabb lehetőséget biztosítani a nyeremény átvételére.

5.8 A Szervező fenntartja annak lehetőségét, hogy a nyereményhez tartozó kupont személyesen, a Pályázóval előre egyeztetett időpontban adja át. Ez esetben a Szervező utazik el a Pályázó által kijelölt helyszínre, és a Szervező vállalja az utazás költségeit.

5.9
A nyereményátvétel után a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

5.10 Szervező felhívja a nyertes Pályázó figyelmét, hogy amennyiben a nyereményhez tartozó kupon a kiszállítás során megsérül, a csomagot ne vegye át, hanem a postai kézbesítővel vetessen fel jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére (Lebonyolító címe: Cafe PR Kft. Dobos Anikó részére, 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.) a sérülés kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

5.11 A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázót, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályamű beküldésekor vagy az Értesítés visszaigazolásakor feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
6. ADÓZÁS

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. A Nyeremény 5.5. pontban írt személyes átvétele esetén az átvétel helyszínére történő oda- és hazautazás költsége a Pályázót terheli.
7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYISÉGI JOGOK

7.1 A jelen Szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Pályázaton részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben írtak szerint kizárólag a Pályázattal összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremény átadása céljából a jelen 8. pontban írtak szerint kezelje és feldolgozza; 7.1.2 a beérkező Pályaműveket (fotó és indoklás) keresztnév, város, életkor megjelölésével (pl. Anna, Székesfehérvár, 16 éves) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Szervező Facebook Rajongói oldalán, weboldalán (http://www.groupama.hu) és belső kommunikációs anyagokon);

7.1.3 nyertesség esetén teljes nevüket, városukat, életkorukat (Pl. Szabó Kornélia, Szeged, 19 éves) és Pályaművüket (fotó és indoklás) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Szervező Facebook Rajongói oldalán, weboldalán (http://www.groupama.hu) és belső kommunikációs anyagokon);

7.1.4 Pályázókról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;

7.1.5 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését.
A megadott személyes adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: Folyamatban
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Café PR Kft. mint adatfeldolgozó végzi.

7.2 Pályázó bármikor kérhet információt az adatai kezeléséről, illetve kérheti az adatai helyesbítését, továbbá visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és kérheti adatai törlését írásban, a Lebonyolító Szervező címére küldött e-mailben: szupernagyi@cafepr.hu. A fentiek szerinti információkéréssel, adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozattal, valamint adattörléssel kapcsolatos, igazolt költségeket a Szervező megtéríti.

Az Infotv. 21.§-a szerint az érintett (Pályázó) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen többek között, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre (Szervező) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. Az érintett tiltakozhat abban az esetben is, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a bejelentéseket a törvény előírása szerint kivizsgálni, és a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles megtéríteni az érintett igazolt kárát is, amennyiben azt jogellenes adatkezeléssel vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozta. Az adatainak kezelésével kapcsolatos kifogásai esetén az Infotv. rendelkezései szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

7.3 Amennyiben a Pályázó személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, azok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményre való minden jogosultságát elveszíti, és a Pályázatból kizárásra kerül.
8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PÁLYÁZATRÓL

A résztvevők a Pályázattal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információt a szupernagyi@cafepr.hu e-mail címen kérhetnek.
Felmerülő esetleges kérdés, panasz esetén Pályázó személyesen a Szervező ügyfélszolgálati irodáiban dolgozó munkatársaihoz fordulhat. Telefonon keresztül a Szervező TeleCenter számán +36 1 467 3500, illetve elektronikus levélben a http://www.groupama.hu weboldal “Írjon nekünk” menüpontjában is állunk ügyfeleink rendelkezésére. Amennyiben Pályázó írásban kíván bejelentést tenni azt az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon is megteheti. Szervező felett a szakmai felügyeletet a Magyar Nemzeti Bank gyakorolja, elérhetőségei: székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; levélcím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777; helyi tarifával hívható telefonszám: +36 40 203 776; központi fax: +36 1 489 9102;
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A Pályaművek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2
A jelen Pályázatra és szabályzatra a magyar jog irányadó.

9.3
A szabályzat a Játék ideje alatt a http://www.groupama.hu internetcímen érhető el.

9.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi (Szervező Facebook rajongói oldalán és a http://www.groupama.hu weboldalon).
Forrás : pafi.hu
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!
A cikk forrása: http://palyazatfigyelo.info