PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 21., hétfő

Jövedelemtől független támogatási formák időseknek, nyugdíjasoknak

Jövedelemtől független támogatási formák időseknek, nyugdíjasoknak

A következő támogatások igényelhetők jövedelemtől függetlenül!
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az ellátási formákat, támogatások, melyek jövedelmi helyzettől függetlenül megilletik az arra rászoruló személyeket!Idősek, nyugdíjasok jövedelemtől függetlenül igénybe vehetik a következő támogatásokat !


1. Fogyatékossági támogatás

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki

– látási fogyatékos,
– hallási fogyatékos,
– értelmi fogyatékos,
– autista,
– mozgásszervi fogyatékos, vagy
– halmozottan fogyatékos
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, valamint
– állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető.
A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban, abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik életévét betölti.

A fogyatékossági támogatásra való jogosultság független az igénylő jövedelmi helyzetétől.
ITT IGÉNYELHETŐ : A fogyatékossági támogatást a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet igényelni.
2. Gépjárműadó fizetése alóli kedvezmény

Kire vonatkozik az adómentesség?

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- forint erejéig.
A gépjárműadó-törvény szerint az adó alanya a járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartó, annak hiányában a tulajdonos.
3. Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

Milyen közlekedési kedvezmény megállapítását kérheti a súlyos mozgáskorlátozott személy?

A személygépkocsi szerzési támogatás, valamint a személygépkocsi átalakítási támogatás megállapítását lehet kérni.

Személygépkocsi szerzési támogatás

Milyen járművet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni?

– a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsit, vagy
– a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy
– segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járművet, vagy
– járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket.

Mennyi a szerzési támogatás mértéke?

– új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 900.000,- forint,
– a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint,
– segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy
– járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint.
Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

Személygépkocsi átalakítás


Milyen átalakításra használható fel a támogatás?

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak
– a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
– a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást.
Mennyi a személygépkocsi átalakítás támogatásának mértéke?
A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- forint.
4. Parkolási Igazolvány

Parkolási igazolványra jogosult az, aki
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet értelmében közlekedő-képességében súlyosan akadályozott,
– látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
– 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy
– a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül,
és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja.
5. Szépkorúak jubileumi köszöntése

A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket.
A 90 éves személyek 90.000,- forint, a 95 éves személyek 95.000,- forint, a 100. éves személyek 100.000,- forint jubileumi juttatásra jogosultak.

6. Utazási kedvezmény
Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött személy, aki

– saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá esõ ellátásban részesül (Saját jogú nyugdíjas: az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, valamint a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül),

– hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülő nyugdíj) részesül,

– 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár elõtti öregségi nyugdíjban (korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó:előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj,bányásznyugdíj,korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj) részesült,

– rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

– rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,

– rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

– külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

– nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

– gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

A 65. életévét betöltött személy díjfizetés nélkül utazhat a helyközi és a helyi járatokon.