PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 22., kedd

Támogatás fogyatékkal élőknek

Támogatás fogyatékkal élőknek

Joghely: Az 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §-a, 29/A § (1) bekezdése , és a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet. A Kormány 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről.

Az ellátás típusa: Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől független.


Leírás: A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. FONTOS! A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek.

A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGÉT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL, AZ ÚJONNAN MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜLŐ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST PEDIG UGYANILYEN EMELT ÖSSZEGBEN KELL MEGÁLLAPÍTANI.

2015. 01.01-től az emelés mértéke 1,8 %-os. A támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség hiányától függően jelenleg: a) 20.327 Ft/hó b) 25.018 Ft/hó. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN ( valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre, és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy.
A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KÍSÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. 
A FENTIEKBEN RÉSZLETEZETT UTAZÁSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE CÉLJÁBÓL A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATTAL EGYIDEJŰLEG HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYT KELL KIADNI, mely tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.

Az ellátásra jogosultak: Vak személy, Súlyosan fogyatékos személy, Autista személy, Halmozottan fogyatékos személy

A jogosultság feltétele: FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SÚLYOSAN FOGYATÉKOS, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert SZEMÉLY JOGOSULT, AKI:
a) LÁTÁSI FOGYATÉKOS ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes )
b) HALLÁSI FOGYATÉKOS ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad)
c) ÉRTELMI FOGYATÉKOS ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű)
d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható)
f) HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS (az a)-e) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van),
g) állapota KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉG miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, ÉS ÁLLAPOTA TARTÓSAN VAGY VÉGLEGESEN FENNÁLL, TOVÁBBÁ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE NEM KÉPES VAGY MÁSOK ÁLLANDÓ SEGÍTSÉGÉRE SZORUL. FONTOS ! A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ LÁTÁSI FOGYATÉKOS SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond. ( részleten lásd az ellátás ismertetésénél ).

A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond. MEGSZŰNIK A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG, HA a) a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn; b) a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja. HA A TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG A FOGYATÉKOS SZEMÉLY HALÁLA MIATT SZŰNIK MEG, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

Folyósítás: A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST A KORMÁNYHIVATAL HAVONTA UTÓLAG, A TÁRGYHÓNAPOT KÖVETŐ HÓNAP 5. NAPJÁIG FOLYÓSÍTJA. A TÁMOGATÁS A KÉRELMEZŐT A KÉRELEM BENYÚJTÁSA HÓNAPJÁNAK ELSŐ NAPJÁTÓL ILLETI MEG. A bentlakásos intézményben lakó súlyosan fogyatékos cselekvőképtelen személy ellátását az intézmény vezetőjének kell folyósítani. 
A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT ÉRINTŐ LÉNYEGES TÉNYEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL a támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka köteles 15 NAPON BELÜL értesíteni a kormányhivatalt. A JOGOSULT LAKCÍMÉNEK A TÁMOGATÁST FOLYÓSÍTÓ SZERV ILLETÉKESSÉGÉT ÉRINTŐ MEGVÁLTOZÁSA ESETÉN az ellátás folyósítására illetékessé vált kormányhivatal hivatalból intézkedik a fogyatékossági támogatás továbbfolyósításáról.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, Lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, Kormányablak