PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. november 21., szombat

Nem tudja fizetni a hiteleit? – Ne vegye félvállról – ezt mindenképpen meg kell tennie!

Nem tudja fizetni a hiteleit? – Ne vegye félvállról – ezt mindenképpen meg kell tennie!

Otp lakáshitel nem fizetés! mi lesz ha nem tudom fizetni a lakáshitel havi törlesztőjét?
Ha Ön átmeneti fizetési zavarba kerül, kérjük, azonnal jelezze a bankja felé:
Hitelünk nem fizetése estén a bank először felszólít minket több alkalommal, és ha ez nem vezet eredményre akkor sajnos a hitelszerződés felmondásra kerül és átadják az ügyünket egy végrehajtónak, vagy más néven követeléskezelő faktoring cégnek. otp lakáshitel nem fizetés


Ekkor már sajnos nincs visszaút csak velük lehet egyezkedni de ez már nekünk súlyos tízezrekbe kerül mert a felmondás és a földhivatali illetékek is minket terhelnek majd utólag. Ezt mindenképpen előzzük meg és ha pénzügyi gondjaink vannak gyorsan értesítsük a bankunkat és kérjünk fizetési halasztást vagy törlesztési átütemezést hitelünkre.
Kulcsfontosságú, hogy együttműködőek legyenek az ügyfelek a bankkal, és elfogadják, hogy köteles a bank őket bizonyos időközönként felvilágosítani a hátralékról. A bank ilyenkor felajánlja az átszerződés lehetőségét, ha tudunk feltétlenül éljünk vele, hiszen megmentheti a hitel és a jelzálogot is. Ha nem vagyunk együttműködőek, vagy a bank nem ér el bennünket, az egy rossz pont, legyünk elérhetőek.
Hitelezési fogalmak :
Adós
Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, akinek/amelynek az OTP Faktoring Zrt.-vel szemben tartozása, azaz fizetési-, vagy egyéb kötelezettsége áll fenn.

Adóstárs
Az adóstársnak az OTP Faktoring Zrt. felé az adóssal azonos kötelezettsége áll fenn. A tartozás megfizetéséért egyetemlegesen, tehát ugyanolyan módon és mértékben felel a teljes vagyonával.

Kezes
Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettel többen vállalnak kezességet, a kezesek kétség esetében egyetemlegesen felelnek.
A kezesség két formája: a készfizető és sortartó kezesség.
A készfizető kezes nem követelheti, hogy az OTP Faktoring Zrt. a követelést először az adóstól hajtsa be. A bankok a kölcsönszerződésben általában mindig készfizető kezest tüntetnek fel, aki a tartozásért szintén egyetemlegesen, tehát ugyanolyan módon és mértékben felel a vagyonával, mint az adós és az adóstárs.
A sortartó kezesség esetén a tartozást elsősorban az adóstól és adóstársaktól kell behajtani. Amennyiben ez nem eredményezi a tartozás teljes megtérülését, a hitelező ezután érvényesítheti a követelést a kezessel szemben annak vagyona teljes mértékéig (kismértékű az alkalmazása).

Dologi adós
A dologi adós az, akinek a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan a tulajdonát képezi és vállalja a kölcsönszerződésben, hogy az általa tulajdonolt ingatlan értékéig felel a követelés megfizetéséért.

Kötelezett
A kötelezettek mindazok, a kölcsön visszafizetéséért felelős személyek, akik a szerződésben szerepelnek. Ilyen az adós, adóstárs(ak), kezes(ek), akik teljes vagyonukkal felelnek, és a dologi adós(ok), akik az általuk tulajdonolt ingatlan erejéig felelősek a követelés visszafizetéséért. A fedezeti ingatlan haszonélvezője pedig a kielégítési jog megnyílta (azaz a szerződés felmondása) után köteles tűrni az ingatlan értékesítését.

Örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért
Az adós halálával az őt megillető jogok és kötelezettségek az örökösökre szállnak át, ehhez az örökösöknek semmilyen jognyilatkozatot vagy más jogcselekményt nem kell tenniük, mert az átszállása törvény erejénél fogva következik be.
A Polgári Törvénykönyv 7:96. § (1) értelmében: „Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek. Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel”.
Mit lehet tenni a kölcsönszerződés felmondása előtt?
Ha Ön átmeneti fizetési zavarba kerül, kérjük, azonnal jelezze a bankja felé és kérjen fizetési halasztást. Amennyiben a részletfizetés akár egy részét is képes törleszteni, tanácsoljuk, hogy ezt tegye, mivel a késedelmi kamat így csak a fennmaradó részre vonatkozóan keletkezik és így kevésbé nő a tartozása.
Amennyiben fizetési nehézségét jelzi az adott pénzintézet felé, kérhet segítséget abban, hogy milyen módon tudná ideiglenesen kezelni a helyzetet. Így kérhet részletfizetési halasztást, átütemezést. Az igényeket a bank jogosult elbírálni.
Emellett akkor még rendelkezésre állnak olyan adósságrendező hitelek is, amelyek segítséget jelenthetnek az Ön számára, hiszen 90 nap előtt a KHR rendszerbe (Központi Hitelinformációs Rendszer) még nem kerülnek fel a késedelembe esők, így nagyobb mozgástér van a probléma megoldásához.

A kölcsönszerződés felmondása
Amikor valaki nem fizeti a hitel havi törlesztését a bank felé, akkor a bank felszólító levele(ke)t küld a kötelezettek számára, melyben kéri a kötelezetteket a szerződés szerinti teljesítésre. A bank a késedelem napjától késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Amennyiben a hitelszámlára a továbbiakban sem érkezik befizetés, a bank jogosult az egyik fél nem teljesítése (ún. szerződésszegés) miatt felmondani a hitelszerződést.
Ezáltal a hitelszerződés megszűnik, azonban a követelés továbbra is fennáll, tekintettel arra, hogy a folyósítás már megtörtént. A felmondás jogkövetkezményeit a hitelszerződés tartalmazza.
Ezután a bank jogosult eladni (engedményezni) a követelést harmadik félnek, így az OTP Faktoring Zrt.-nek is. A felmondást követően a tartozás összegére vonatkozóan késedelmi kamat kerül felszámításra. Emellett a behajtással, végrehajtással járó költségek is az adóst terhelik. Amennyiben ingatlanfedezettel van biztosítva az ügylet, a Társaság a rendelkezésére álló biztosíték(ok)ból is igyekszik visszanyerni magát a kihelyezett pénzösszeget, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kamatokkal és költségekkel növelten a teljes követelés összegét.

Faktorálás
Faktorálás alatt a követelések eladását értjük. A követelés származhat bármilyen, olyan jogviszonyból, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Alapvetően két különböző típust különböztetünk meg:
a) lejárt követelések adásvétele
b) nem lejárt követelések adásvétele
Lejártnak tekintünk egy tartozást, ha pl. a számla befizetési határideje elmúlt.
Az OTP Faktoring Zrt. a lejárt, felmondott követelések megvásárlásával foglakozik. Engedményezési szerződéssel a hitelező cég eladja a követelését a faktorálónak, és a követelés új tulajdonosa a faktoráló (engedményes) lesz, annak minden jogával együtt, így pl. a jelzálogjogok is átszállnak rá és onnantól az engedményes felé köteles a kötelezett teljesíteni. A követelés eladásáról a kötelezett(ek) értesítést kapnak, ez az ún. engedményezési és teljesítési nyilatkozat.

Követelés
Tartozást jelent, amely pénz, áru vagy szolgáltatás hitelezéséből keletkezik.

Kamat
A kamat a pénz, vagyis a tőke szolgáltatásának az ára. A kamat tulajdonképpen a befektetett tőke hozama. A befektető a tőkéjét leköti, ezzel elhalasztja a jelenlegi fogyasztását, hasznát és a ma meglévő biztos pénzét szerződés alapján más rendelkezésére bocsátja a jövőben keletkező meglévő hozamért.
A névértékre (tőkére) vetített kamat összege százalékos formában a kamatláb, amely a köznapi életben a kamat szinonímájaként használatos.
Megkülönböztetünk ügyleti és késedelmi kamatot. Az ügyleti kamat vagy szerződéses kamat szabad megállapodás tárgya (pénzintézeteknél eltérő lehet), tartalma a fentiekkel írható le, míg a késedelmi kamat egyfajta büntetőkamat, amely csak késedelmes fizetés esetén számolható fel és a késedelembe esés időpontjától jár. Ennek mértéke is változó, alapvetően a hitelszerződésben szabályozott mérték, ha ez a tétel nem szerepel a szerződésben, akkor a hitelező bank üzletszabályzatában megtalálható mérték vagy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Költség
Költségnek nevezzük azon pénzösszeget, amely a hitelkihelyezéssel vagy a behajtással kapcsolatosan keletkezik pl. közjegyzői okiratba foglalás költsége, értékbecslés költsége, felmondás költsége, behajtással kapcsolatos költségek, végrehajtással kapcsolatos költségek illetékek, stb. Az OTP Faktoring által felszámítható költségeket és a kapcsolódó díjakat az Üzletszabályzat tartalmazza.
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!