PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 9., vasárnap

A munkavállaló kötelezettségei és jogai – NAGYON ÉRDEKES ANYAG!

A munkavállaló kötelezettségei és jogai – NAGYON ÉRDEKES ANYAG!

Munkaviszony létesítése és munkaszerződés megkötése előtt érdemes megismernie, milyen kötelezettségekkel és jogokkal fog bírni munkavállalóként.
A Munka törvénykönyve szerint alapvetően úgy kell eljárnia a munkavégzés során a munkavállalónak, ahogyan az az adott helyzetben tőle elvárható. Tisztességesen és jóhiszeműen kell munkáját végeznie, és a munkáltató érdekeit szem előtt tartva, vele kölcsönösen együttműködve kell tevékenykednie munkakörének minél teljesebb ellátásán.


Természetesen ez magában foglalja azt is, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltató gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ugyanakkor tájékoztatási kötelezettség is terheli a munkavállalót, miszerint minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt a munkáltató tudomására kell hoznia, amely a munkaviszony, vagy az abból eredő jogok és kötelezettségek kapcsán lényeges lehet.

Munkaidőn túli kötelezettségek
Bár egyes munkaszerződésekbe ezt nem foglalják bele külön, de a Munka törvénykönyve alapján a munkaidőn túl is köteles a munkavállaló olyan magatartást tanúsítani, amellyel nem sérti munkáltatójának jó hírnevét, valamint nem veszélyezteti vele gazdasági érdekeit és a létesített munkaviszony célját.
A szabály értelmében tehát szabadidejében sem viselkedhet úgy a munkavállaló, amely rossz fényt vetne munkaadójára. Ennek betartásával és érvényre jutásával kapcsolatban a helyzet eléggé visszás, hiszen az ellenőrzés akadályokba ütközik. Ennek ellenére azonban tény, hogy bizonyos munkaköröknél ezt nagyon szigorúan veszik, és ha a munkavállaló komolyan gondolja a területen történő érvényesülését, és hosszú távon is szakmájában szeretne dolgozni, akkor mindenképpen szem előtt kell tartania ezt a munkaidőn túli viselkedését illetően is.
Ehhez köthető a véleménynyilvánítás jogának gyakorlása is, vagyis ezt nem gyakorolhatja úgy a munkavállaló, hogy azzal sértse a munkáltató jó hírnevét, valamint gazdasági érdekeit.
Titoktartási kötelezettség a munkáltató védelmében
Gyakran előfordul, hogy titoktartási szerződést írnak alá a munkaviszony létesítésének keretein belül. Ezt az indokolja, hogy bármilyen információ, amely a munkavégzés során a munkavállaló tudomására jut, és kiszivárgása veszélyeztetné a munkáltató gazdasági érdekeit, üzletpolitikáját, érdekeit, ne láthasson napvilágot.
A munkavállaló titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik az olyan esetekre, amikor jogszabály alapján adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség terheli az állampolgárt. Hasonlóképpen nem terjed ki közérdekből nyilvánosságra hozandó információkra ez a kötelezettség.
A munkavállaló kötelezettségeinek megszegése
A munkavállaló a munkaszerződésben meghatározott helyen és időben személyesen köteles megjelenni, és ott a munkáltató rendelkezésére állni, együttműködni vele. Általános rendelkezésként fogalmazandó meg továbbá az is, hogy a munkavállaló harmadik személytől nem fogadhat el munkavégzésére tekintettel juttatást úgy, hogy ahhoz munkáltatója előzetesen ne járult volna hozzá.
A Munka törvénykönyvében új részként jelent meg a munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartás tanúsítása, melyet a munkavállalónak a munkaviszony ideje alatt mindvégig tartania kell.
Abban az esetben, ha a munkavállaló megszegi a munkaviszonyból eredő kötelezettségeket, akkor annak súlyosságától függően akár azonnali hatályú felmondást is vonhat mindez maga után. Ennek fontos feltétele, hogy a kötelezettség megszegésére szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal kerüljön sor.
Mit jelent a megjelenési és rendelkezésre állási kötelezettség?
A munkavállaló a munkaszerződésben foglaltak szerint munkavégzésre alkalmas állapotban kell, hogy megjelenjen az előírt helyen, időben.
A törvény ez alól néhány esetben kivételt engedélyez, így a megjelenési és rendelkezésre állási kötelezettség alól mentesül a következők valamelyikének érvényesülésekor:
- Keresőképtelenség időtartama
- Emberi reprodukciós eljárással kapcsolatos kezelés ideje
- Kötelező orvosi vizsgálatok idején, pl. tüdőszűrés
- Véradáson való részvételkor legalább négy órán keresztül
- Szoptató anya a hónapok függvényében néhány órás időtartam erejéig
- Hozzátartozó halála esetén két munkanapra
- Képzés, továbbképzés idején a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezése alapján a részvétel idejére
- Önkénes tűzoltói szolgálat idejére
- Bírósági, hatósági eljárás idején a megjelenéshez szükséges időtartamra
- Bizonyos különös méltánylást érdemlő helyzetekben, rendszerint ilyenek a családi, személyi okok miatti események
Mindennek feltétele, hogy a munkavállaló köteles a távolmaradását a munkáltató tudomására hozni. Fontos, hogy amennyiben a helyzet lehetővé teszi, akkor ezt minél hamarabb megtegye, hiszen így a munkáltató tud gondoskodni megfelelő helyettesítésről.
Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzését a törvénye lehetővé teszi!
A munkavégzésre alkalmas állapotban történő megjelenés többek között azt is fedi, hogy a munkavállaló nem lehet alkoholos befolyásoltság alatt. Ennek ellenőrzésére a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása is lehetőséget biztosít a munkáltatónak,aki a szükséges eszközök használatával akár minden nap megismerheti, hogy fogyasztott-e alkoholt a munkavállaló.
Amennyiben a vizsgálat elvégzését megtagadja, úgy vétkesen szegi meg a munkaviszonyból fakadó kötelezettségeket. Mivel a munkáltató célja, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeiről meggyőződjön, így az ezzel való ellenkezés esetében szankciókat alkalmazhat, s akár azonnali hatályú felmondás is lehet az ügy végkifejlete.
A vonatkozó jogszabályok természetesen kitérnek arra az esetre is, ha netán a munkáltató kifejezetten visszaél ez ellenőrzési joggal, és akár a személyes bosszú eszközeként használja azt.
A hosszú időn keresztül, vagy naponta többször elvégzett ellenőrzések esetén a kellő indok meglétével megtagadhatja a munkavállaló a vizsgálaton való részvételt. Hasonló a helyzet akkor is, ha az arra nem jogosult személy kívánja elvégezni az ellenőrzést. Ilyen esetekben hátrányos jogkövetkezmények nem érhetik a munkavállalót.
Milyen minőségben kell eleget tenni a munkavégzési kötelezettségnek?
Természetes igény a munkáltató részéről, hogy a munkavállaló úgy végezze munkáját, ahogyan az tőle elvárható. Ehhez sok esetben megfelelő végzettség szükséges, de a személyhez kapcsolódó adottságok sem elhanyagolhatóak. Mindezek feltérképezésére tökéletes alkalom a próbaidő, mely során bármely fél felbonthatja a munkaviszonyt, méghozzá indokolás nélkül, azonnali hatállyal.
A munkavállaló egyébként az utasítások, a munkaköri leírás, és a munkáltató által meghatározott szabályok szerint köteles eleget tenni munkavégzési kötelezettségének. Amennyiben a munkakör ellátásához plusz képesítés szükséges, úgy a munkavállaló köteles akár a munkáltató által meghatározott képzés keretein belül megszerezni a szükséges tudást.
A munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartás- mit jelent ez?
A Munka törvénykönyve által nevesített kötelezettség gyakorlatilag a munkavégzésen túl is érvényesül. Ennek tipikus példája, amikor az általános társadalmi felfogás vagy elvárás szerint bizonyos követelmények vonatkoznak az adott munkakör ellátására. Orvosként, ügyvédként, tanárként, vagy például felsővezetői körökben a munkavállalók nem engedhetnek meg maguknak a munkaidőn túl sem olyan magatartást, amely nem tesz eleget az elvárásoknak.
Együttműködés a munkatársakkal: miben merül ki?
Kevés olyan munkakör létezik, ahol ne kellene emberekkel dolgozni, és együttműködni. Fontos, hogy csapatjátékosként viselkedjen a munkavállaló, és a tevékenység végzésének érdekében, a munkáltató gazdasági érdekeit szem előtt tartva működjön együtt a munkatársakkal. Amennyiben ez nem valósul meg, és folyamatosan ilyen jellegű problémák adódnak, az akár elbocsátásra is okot adhat. Természetesen a munkavégzés során érvényesülnie kell a munkatársakat megillető tiszteletnek, valamint az emberi méltóság szem előtt tartásának.
Juttatás harmadik személytől
A munkáltatót foglalkoztatás és munkabér fizetés illeti meg a munkaviszony keretei között. Felmerül azonban annak kérdése, hogy harmadik személytől elfogadhat-e bármilyen juttatást. Az üzleti életben az olyan általánosan elfogadott szolgáltatások, mint egy kávé, vagy egy üdítő, teljesen természetesnek minősülnek.
Vannak azonban olyan esetek, amikor egy-egy értékesebb ajándék már aggályokat vethet fel. Érdekességként elmondható, hogy egyes kultúrákban kifejezetten a félreértések elkerülése végett a nagyobb értékű ajándékozás tiszteletlenségnek bizonyul, elfogadása pedig tiltott. Hazánkban a borravaló, továbbá a hálapénz kérdése időről-időre számos problémás kérdést vet fel a témával kapcsolatban, és bizonyítási nehézségek is adódnak a gyakorlatban.
Mit jelent a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége?
A munkavállalónak joga van ahhoz, hogy a munkáltató foglalkoztassa őt a munkaszerződésben foglalt keretek között. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a munkaadó köteles munkával ellátni a munkavállalót. Ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára el lehet térni, tehát amennyiben nem tud, vagy nem kíván munkát biztosítani, például szezonális anyaghiány, vagy rajta kívülálló okokból kifolyólag, akkor a munkahelyen történő megjelenés alkalmával ugyanúgy jár a munkabér a munkavállalónak. Mivel egyértelmű, hogy a munkakör teljesítésének feltételeiről kizárólag a munkáltató gondoskodhat, így ebből kifolyólag nem érheti kár a munkavállalót.
A munkavállaló munkabérhez való joga
A munkavállalót a munkaszerződésben meghatározott munkabér illeti meg. Amennyiben ez a kifizetés elmarad, vagy nem a meghatározottak szerint történik, úgy a munkavállaló akár az azonnali hatályú felmondás lehetőségével is élhet.
Forrás : http://www.jogszabalykereso.hu