PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 20., vasárnap

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015

Szociális ellátások – aktív korúak ellátása – FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS – 2015.03.01-től járási hatáskörbe kerül az ellátás.


Joghely: Az 1993.évi III. törvény 33-36. §-a, 134. § és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15-17/B. §-a

Az ellátás típusa: Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Leírás: AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátása lehet: a) rendszeres szociális segély b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS. A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (jelenleg: 22.800 Ft). AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

FONTOS VÁLTOZÁS ! A 2014. ÉVI XCIX. TÖRVÉNY 2015.03.01-től hatályos 70. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS 2015. 03.01-TŐL JEGYZŐI HATÁSKÖRBŐL JÁRÁSI HIVATAL HATÁSKÖRÉBE KERÜL. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban – az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl – nem várható változás.

Az ellátásra jogosultak: Álláskereső személy

A jogosultság feltétele: AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA, EZEN BELÜL FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT AZ A SZEMÉLY, AKI AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEKNEK MEGFELEL ( két jogosultsági csoportba foglalva a szerkesztő által) : I.) AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – LEJÁRT, VAGY AKINEK ESETÉBEN AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜNTETTÉK MEG, ( és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot ) ÉS jövedelme, illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át ( ez az összeg 2015-ben 25.650 Ft) II)
AKI KÉRELME BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT ÉVBEN AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVVEL VAGY A REHABILITÁCIÓS HATÓSÁGGAL LEGALÁBB EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, VAGY AKINEK ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás. ), ÉS KÖZVETLENÜL A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVVEL LEGALÁBB HÁROM HÓNAPIG EGYÜTTMŰKÖDÖTT, ÉS jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át.
AZ A SZEMÉLY, AKINEK FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT MEGÁLLAPÍTOTTÁK KÖTELES: 
1) állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, 
2) a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni, 
3) az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban : 
a) közfoglalkoztatásban részt venni , vagy
b) keresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagy c) munkaerő-piaci programban részt venni, vagy d) az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is).

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEKÉNT ELŐÍRHATJA, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania.

NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA ANNAK A SZEMÉLYNEK, AKI 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy
i) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
j) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül. 
MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁT ANNAK A SZEMÉLYNEK ( a fentiekben az

a)
-g) és i ) pontban felsoroltakon túl)aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a)–(10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg;
b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,
c) akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;
d) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;
e) aki a települési önkormányzat rendeletében előírt feltételeket a jegyző felszólítása ellenére sem teljesíti;
f) aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét.
g) aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 91. napjától.

Folyósítás: A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁST UTÓLAG, MINDEN HÓNAP 5-ÉIG KELL FOLYÓSÍTANI. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA SZÜNETEL, ha a jogosult
a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,
b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

HA AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, és – bejelentési kötelezettségének eleget téve – a változást 15 napon belül bejelenti, a változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakcímen az ellátást kérelmezni kell. Ha a kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, és a jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll, akkor az új lakcím szerint illetékes jegyző az ellátást a lakcímváltozást követő hónap első napjáról folyósítja. ( Így az ellátás folyósításában a folytonossság megmarad!)

A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULT HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN IS NYÚJTHATÓ abban az esetben, ha a családban védelembe vett gyermek (részletesen lásd a Megjegyzés részben) él. Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályoznia kell úgy, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. Természetbeni ellátás lehet: az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala

Az igény benyújtásának formája: AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a LAKCÍM szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán, irodáján lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be. 
A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KIVÜL : 
a) a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat,
b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.

Szükséges még a kérelmezőt
nyilvántartó MUNKAÜGYI KÖZPONT IGAZOLÁSA az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről.
Amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” rovatban felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még AZ ELLÁTÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT.
A kérelmező az őt nyilvántartó munkaügyi kirendeltségen is benyújthatja az aktív korúak ellátásának megállapítása iránti kérelmét.
ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN ÁLLAPÍTJÁK MEG, AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJA AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐ NAP.