PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. október 25., vasárnap

Ingyenes készpénzfelvétel – minden, ami tudni kell róla

Ingyenes készpénzfelvétel – minden, ami tudni kell róla

A fogyasztók számára a jogszabály által előírt formában ingyenes készpénzfelvételre 2014. februárjától van lehetőség. A díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel egyetlen számla vonatkozásában,


- havonta legfeljebb két alkalommal (magyarországi ATM-ből vagy bizonyos feltétellel a számlavezető bank pénztárából),
- összesen maximum 150 ezer forintig vehető igénybe,
- 16 éven felüli, Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók számára,
- akik az előírt formában nyilatkozatot tesznek bankjuknál

Ki minősül fogyasztónak?
Fogyasztóknak kell tekinteni az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetese személyt (tehát vállalkozókra, gazdasági társaságokra nem vonatkozik a lehetőség!).
Meddig lehet megtenni a nyilatkozatot?
Amennyiben az ügyfél élni szeretne a lehetőséggel és a nyilatkozatát adott hónap 20-áig megteszi, úgy a kedvezmény a következő hónaptól igénybe vehető.
Hogyan lehet megtenni a nyilatkozatot?
A jogszabály által előírt tartalmú nyilatkozatot a bankfiókban, vagy az internetbankon keresztül lehet megtenni. A bankfiókban történő nyilatkozattétel esetén szerepelnie kell rajta a fogyasztó (vagy meghatalmazottja) és az ügyintéző aláírásának, illetve a dátumnak is.
Mit kell tennie annak, aki valamilyen okból (például mozgásában akadályozott) nem tud személyesen nyilatkozni, és meghatalmazottja útján szeretné beadni a nyomtatványt?
Akadályoztatás esetén a nyilatkozat eseti meghatalmazott útján is megtehető. Intézményenként változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat). Az intézmények alkalmazhatnak formanyomtatványt is erre vonatkozóan. Fontos, hogy a meghatalmazás megfeleljen a formai követelményeknek, és pontosan meg legyen jelölve a bankszámlaszám, amelyről a fogyasztó igénybe kívánja venni a kedvezményt. A meghatalmazás elkészítése előtt érdemes a bank ügyfélszolgálatán érdeklődni annak elvárt formájáról.
Mit tartalmaz a nyilatkozat?
A nyilatkozat tartalmát jogszabály írja elő. Tartalmaznia kell
- a fogyasztó személyes adatait,
- az ingyenes készpénzfelvétellel érintett fizetési számla számát, vagy a kapcsolódó bankkártya számát,
- arra vonatkozó kijelentést, hogy a fogyasztó más fizetési számla tekintetében nem tett nyilatkozatot (vagy ha tett, azt már visszavonta),
- annak tudomásulvételét, hogy jogosulatlan igénybevétel, vagy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a pénzforgalmi szolgáltató jogosult egyösszegben, visszamenőleg érvényesíteni az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét,
- továbbá a fogyasztó arra irányuló kijelentést, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek (bankfiókban történő leadás esetén) a fogyasztó (vagy meghatalmazottja) és az ügyintéző aláírásátMilyen feltételekkel ingyenes a készpénzfelvétel?
Akik a szükséges nyilatkozatot megtették,
képszpénzkifizetés útján

FONTOS: a számlavezető bank pénztárában készpénzkifizetés útján csak az veheti igénybe a lehetőséget, aki 2013. november 22. napja előtt nem rendelkezett a fizetési számlához tartozó bankkártyával (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel). 2015. január 1-jétől az ingyenes készpénzfelvétel kizárólag bankkártyával ATM-ből történő készpénzfelvétel után illeti meg az arra jogosult számlatulajdonost, a díjmentes pénztári készpénzkifizetés lehetősége megszűnik.
vagy
Magyarországon elhelyezett bankjegykiadó automatából (ATM)
FONTOS: A postai készpénzfelvétel POS terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.
vehetnek fel díj és költségmentesen készpénzt.
Hitelkártyám van, én is élhetek az ingyenes készpénzfelvétellel?
Hitelkártya-számlákhoz kapcsolódó hitelkártyával történő készpénzfelvételre NEM vonatkozik az ingyenesség!
Amennyiben a készpénzfelvételt a bank (ATM-ből, vagy a feltételek fennállása esetén pénztárból) a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesít, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem erejéig – de legfeljebb százötvenezer forintig – jogosult a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt igénybe venni. A kedvezmény tehát a fizetési számlára vonatkozik, hitelkártyákra nem!
Mi számít munkavégzésre irányuló jövedelemnek?
Különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér –, a szociális ellátás – különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás – és ösztöndíj.
Kinek kell nyilatkoznia, ha a számlának több tulajdonosa van?
Elegendő az egyik számlatulajdonosnak nyilatkozatot tenni. Egy személy csak egy számla vonatkozásában tehet nyilatkozatot.
Társkártyával közösen használunk egy bankszámlát, ránk milyen feltétel vonatkozik?
Az igénybevételhez arról kell nyilatkozni, hogy melyik bankszámla, vagy melyik bankkártya (számlaszám, illetve kártyaszám megjelölésével) vonatkozásában kívánunk élni a lehetőséggel. A társkártyát használók esetében célszerű a számlaszám megadásával nyilatkozni. Nem szabad elfelejteni, hogy ekkor is csak összesen két alkalommal, együttesen 150 ezer forintig ingyenes a készpénzfelvétel az adott számla vonatkozásában.
A jelenlegi számlacsomagom ennél kedvezőbb feltételeket biztosít, most el fogom veszíteni a kedvezményeimet?
Az egyes szerződések a jogszabályi előírásoktól kedvezőbb feltételeket továbbra is tartalmazhatnak, kedvezőtlenebbeket azonban nem.
A bankkártyámhoz beállított limit miatt nem tudom kihasználni a kedvezményt (a napi limitem 75 ezer forintnál alacsonyabb), mit tegyek?
Az Országgyűlés 2014. február 6.-án új előírásokat határozott meg a havi kétszeri, összesen maximum 150 ezer forintnyi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódóan a hitelintézetek számára. Eszerint a magyarországi bankautomatákból való készpénzfelvételnek a bankok által beállított felső limitje nem lehet kevesebb napi 150 ezer, tranzakciónként pedig 75 ezer forintnál. A banki ügyfelek az egyes tranzakcióknál természetesen ennél kisebb összegek felvételére is jogosultak, de e mértékeket a hitelintézeteknek mindenképp biztosítaniuk kell.
A fogyasztók bankkártya-szerződéseik korábbi megkötésekor rendelkeztek arról, hogy milyen napi készpénzfelvételi limitösszeget határoznak meg bankkártyájuknál. Az ingyenes készpénzfelvételre jogosult – azaz hitelintézetüknél már erre vonatkozó nyilatkozatot tett – ügyfeleknek érdemes ellenőrizni, hogy a korábban beállított napi bankkártyás készpénzfelvételi limitjük összhangban van-e az új ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel kapcsolatos igényeikkel és fogyasztási szokásaikkal.
Megemelheti a bank a fogyasztóval kötött szerződésben vagy az egyéb szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket vagy változtathat-e a fogyasztóra nézve kedvezőtlenül azok számítási módján az ingyenes készpénzfelvételre jogosító jogszabályok bevezetése miatt?
A törvény kifejezetten megtiltja a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel bevezetésével összefüggésben a fogyasztóval kötött szerződésben – annak részét képező egyéb szerződési feltételben – megállapított díj, költség vagy ezek számítási módjának fogyasztó számára kedvezőtlen módosítását.
A törvény alapján a bankok az ügyfelekkel kötött szerződések (pl: lakossági folyószámla szerződés) egyoldalú módosítását – ideértve a költségek, díjak módosítását is – a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezhetik. Ezzel kapcsolatosan a törvény a bankoknak az ügyfelek irányába egyértelmű tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A bankok a módosítás kezdeményezése esetén az ügyfeleket kötelesek arról tájékoztatni, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
A sajtóban folyamatosan jelennek meg újabb hitelintézetek nevei, amelyek állítólag módosítanak díjaikon, költségeiken az ingyenes pénzfelvételről szóló jogszabály miatt.

Hány piaci szereplő esetében indított, indít vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jogszabály megsértésének gyanújával?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendkívüli adatszolgáltatás keretében 164 pénzügyi szervezetnél ellenőrzi, hogy díjaikat és költségeiket milyen mértékben módosították, illetve módosítják a jövőben. Amennyiben az MNB jogsértést tapasztal, a fogyasztók védelme érdekében valamennyi szankcionálási eszközét alkalmazni fogja a jogsértő piaci szereplővel szemben. A pénzforgalmi törvény november 22-i módosítását követően az ügyfelek 2014 februárjától jogosultak a fizetési számláról két alkalommal, összesen 150 000 forintot díjtól és költségtől mentesen igénybe venni. A bankok ezen jogszabályi lehetőség biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeiket az ügyfelekre nem háríthatják át.
Mikorra várható a – már bejelentett, illetve az esetleg most induló – jegybanki vizsgálatok vége, s a megállapítások nyilvánosságra hozatala?
A vizsgálatok nem csak a december hónapban a figyelem középpontjába került díj- és költségmódosításokra terjednek ki, hanem hosszabb időszakot fognak át. A vizsgálatok lefolytatásának időszükséglete számos tényezőtől függ, ezért a vizsgálatok befejezésének időpontjára vonatkozóan korai lenne dátumot meghatározni. A vizsgálatok eredményeképpen meghozott döntéseket – a jogerőre emelkedést követően – a jegybank az MNB törvény 53.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerinti tartalommal a honlapján közzéteszi. Érzékelhető, hogy az ügyek a közvélemény széles körét érintik és érdeklik, ezt az MNB a sajtótevékenység során is figyelembe veszi.
Hogyan tudják az MNB vizsgálatai során megállapítani, hogy ha egy bank költséget, díjat emel, vagy kedvezőtlenül változtat azok számítási módján, azt a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség miatt tette-e, vagy más okból?
A bankok által a szerződések módosításáról közzétett hirdetményekben szerepeltetni kell, milyen okból történik a költségek, díjak megemelése. A megjelölt okokat alátámasztó dokumentumokat – amelyek üzleti titkot tartalmaznak – az MNB-nek jogában áll bekérni, az abban foglaltakat megvizsgálni, elemezni. Ezen túl, a tényállás teljes körű tisztázásához további eszközök is az MNB rendelkezésére állnak (nyilatkoztatás, tendenciák vizsgálata, helyszíni vizsgálat elvégzése, stb.).
Van-e és ha igen, hol található a MNB-nek összehasonlító vagy keresőprogramja, amelyen megtalálhatók a bankok, takarékszövetkezetek, fióktelepek számlakondíciói?
Az MNB honlapján található Bankszámlaválasztó program segítségével hasonlíthatók össze a számlacsomagok. A program a hitelintézetek kötelező adatszolgáltatásán alapul, és mindig az aktuálisan forgalmazott számlatermékeket tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a kedvezmény fogyasztónként eltérő számlára vonatkozhat, a Program a kedvezmény nélküli kondíciókat tartalmazza. A fogyasztó azon bankszámlacsomag esetében, amelyre nyilatkozatot tett, levonhatja a kedvezményt.Jogi háttér:
2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról
Szerző PTI
Forrás http://www.penzugyifogyaszto.hu/ingyenes_keszpenzfelvetel/